Gedragsregels

Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan pesten, agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en misbruik. Ook binnen onze vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op de vereniging én op het sportplezier van betrokkenen.

Als vereniging vinden we het daarom belangrijk aandacht te hebben voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. De verschillende sportbonden en het NOC*NSF hebben daarom ook gezamenlijke afspraken gemaakt over gedragsregels die voor iedereen in de sport gelden. Deze gedragsregels worden ook door de BVLZW gehanteerd.

Lees meer over een sociaal veilige sportomgeving en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag op de website van de NBF.

Gedragscode voor onze bestuurders


Een bestuurder, werknemer, of andere functionaris:

 • Zorgt voor een veilige omgeving.
  De bestuurder schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook wordt ervaren.
 • Is dienstbaar.
  De bestuurder handelt altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden en/of aangeslotenen.
 • Is open.
  De bestuurder handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in het handelen en de beweegredenen.
 • Is betrouwbaar.
  De bestuurder houdt zich aan de regels en afspraken, zoals de statuten, reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond. De bestuurder gebruikt informatie alleen voor het doel van de organisatie. De bestuurder verklaart dat hij/zij vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt.
 • Is zorgvuldig.
  De bestuurder handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op de correcte wijze gewogen. De bestuurder is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Er wordt zorgvuldig en correct omgegaan met vertrouwelijke informatie. De bestuurder onderbouwt bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting.
 • Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling.
  De bestuurder vervult geen nevenfunctie en gaat geen financieel belang aan die in strijd is of kan zijn met zijn/haar functie. Een eventueel voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken wordt eerst besproken. Er dient dan opgave te worden gedaan van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. De bestuurder geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Samenwerkingsvormen en -relaties die de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen kunnen hebben dienen te worden voorkomen. De bestuurder neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. De bestuurder geeft geen geschenken uit hoofde van de functie en biedt geen diensten aan van een financiële waarde en doet ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Geschenken en giften met een financiële waarde, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven, zullen worden gemeld.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
  De bestuurder gedraagt zich hoffelijk en respectvol en onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 • Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines.
  Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. De bestuurder is verantwoordelijk voor het – samen met de leden, trainers en ouders – opstellen van gedragsregels voor deze vereniging.
 • Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus.
  De bestuurder spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Er dient te worden gezorgd voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. De bestuurder stimuleert het melden van ongewenst gedrag en treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.
 • Spant zich in om te werken met integere werknemers, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsoren, etc.
  De bestuurder zorgt ervoor dat de vereniging intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. De bestuurder gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en doet onderzoek in relatie tot de beoogde functie. De bestuurder doet ook onderzoek naar handelspartners, e.a.
 • Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt hiernaar.
  De bestuurder wedt niet op een sport waarbij hij/zij betrokken is. Er zal geen informatie worden verstrekt, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd waar de bestuurder bij betrokken is aan bookmakers of aan anderen.
 • Ziet toe op de naleving van regels en normen.
  De bestuurder zorgt dat iedereen de reglementen, de huisregels en gedragscode naleeft.

Gedragscode voor onze trainers/coaches/begeleiders


Een trainer, coach of begeleider:

 • Zorgt voor een veilige omgeving.
  De trainer/coach/begeleider schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hij/zij houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen.
  De trainer/coach/begeleider zorgt dat hij/zij op de hoogte is van de regels en richtlijnen en past deze ook toe. Sporters worden ook in staat gesteld om er meer over te weten te komen. Hij/zij mengt zich niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
  De trainer/coach/begeleider vermeldt alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. Hij/zij kan bovendien een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen.
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet.
  De trainer/coach/begeleider gebruikt zijn/haar positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Hij/zij onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Er is een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 • Respecteert het privéleven van de sporter.
  De trainer/coach/begeleider dringt niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Hij/zij gaat met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.
 • Tast niemand in zijn waarde aan.
  De trainer/coach/begeleider onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Er wordt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken gemaakt. De trainer/coach/begeleider sluit niemand buiten en is tolerant.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
  De trainer/coach/begeleider gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/ of beledigende opmerkingen.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport.
  Krijgt de trainer/coach/begeleider iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan wordt dit gemeld aan het bestuur.
 • Ziet toe op naleving van regels en normen.
  De trainer/coach/begeleider zorgt dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen.
  De trainer/coach/begeleider is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en / of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Is voorzichtig.
  De trainer/coach/begeleider stelt nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sport waar men bij betrokken is.
 • De trainer/coach/begeleider drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

Gedragscode voor onze sporters


De sporter:

 • Is open.
  Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.
 • Respecteert anderen.
  Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
 • Respecteert afspraken.
  Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
 • Gaat netjes om met de omgeving.
  Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 • Blijf van anderen af.
  Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • Houdt zich aan de regels.
  Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.
 • Tast niemand aan in zijn of haar waarde.
  Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Discrimineert niet.
  Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • Is eerlijk en sportief.
  Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Wed niet op eigen wedstrijden.
 • Meldt overtredingen van deze gedragscode.
  Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. We bespreken dan wat je kunt doen.
 • Drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer.